60. Kích hoạt chức năng cho sửa trên file xác nhận từ cổng gddt

 

idtawk